Немовицька громада
Рівненська область, Сарненський район

Регламент комітету

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕМОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ЗМІСТ

Загальні положення                                                              -  1

Повноваження виконавчого комітету сільської ради       -  2

Організація роботи виконавчого комітету                         -  3

Планування роботи виконавчого комітету                        -  3

Порядок підготовки засідань виконавчого комітету        -  4

Проведення засідань виконавчого комітету                      -  5

Нормативно-правові акти виконавчого комітету              -  7

 

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету Немовицької сільської ради (далі Регламент) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів.

1.2. Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету ради, порядок підготовки і внесення питань на його засідання, процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконання, визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету сільської ради.

1.3. Виконавчий комітет сільської ради (далі— виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ради, її органів.

1.4. Сільська рада за пропозицією сільського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету сільської ради.

1.5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

1.6. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

1.7. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський головаякий:

- скликає засідання виконавчого комітету ради;

- організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету ради і головує на його засіданнях;

- координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради;

- підписує рішення виконавчого комітету ради, забезпечує їх виконання;

- представляє виконавчий комітет ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.8. У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним

своїх обов`язків, роботу виконавчого комітету організовує заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.9. Керуючий справами (секретар)виконавчого комітету:

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету ради;

- відповідає за готовність питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

- підписує додатки до рішень;

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету ради до виконавців;

- контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету ради;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього сільським головою або виконавчим комітетом ради

1.10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.11. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства.

1.12. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

1.13. Після закінчення повноважень сільської ради її виконавчий комітет

здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 

2. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

2.1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами ми «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями сільської ради, Регламентом сільської ради та цим Регламентом.

2.2. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2.3. Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, секторів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

 

3. Організація роботи виконавчого комітету

 

3.1. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами виконавчого комітету.

3.2. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету сільської ради встановлює сільський голова.

3.3. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

3.4. Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Регламенту.

 

4. Порядок планування роботи виконавчого комітету

 

4.1. Практична діяльність виконавчого комітету ради організовується виходячи із затверджених планів роботи, програм економічного, соціального і культурного розвитку території на рік.

4.2. Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови.

4.3. План роботи виконавчого комітету ради складається на календарний рік.

4.4. План роботи готується керуючим справами  (секретарем) виконавчого комітету з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників відділів, секторів апарату сільської ради, керівників підприємств організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року.

4.5. Проект плану, погоджений головою, вноситься на розгляд виконавчого комітету ради.

4.6. Контроль за виконанням плану здійснює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.7. У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому доручено підготовка проекту рішення, не пізніше, ніж у десятиденний термін, інформує про це керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

4.8. За результатами роботи готуються щорічні звіти, які заслуховуються на сесії сільської ради.

5. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету

 

5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводиться згідно з планом роботи, як правило, один раз в місяць.

5.2. Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведуться державною мовою.

5.3. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

В порядок денний включаються:

- один-два основні питання з річного плану роботи виконавчого комітету;

- питання, які потребують розгляду виконавчим комітетом ради і прийняття щодо них рішень.

5.4. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету ради забезпечують працівники, які готують питання. Список запрошених додається до протоколу засідання виконавчого комітету.

5.5. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету мають бути

подані своєчасно керуючому справами виконавчого комітету:

- проекти рішення;

- електронний варіант проекту рішення;

- пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа.

5.6. Проект рішення виконавчого комітету повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства України;

обґрунтування необхідності його прийняття, реагування на документи органів державної влади,

виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо.

- джерела фінансування запропонованих заходів;

- коментар (за потреби);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);

- кінцевий термін виконання документа;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;

- прізвище виконавця;

5.7. Проекти рішень мають містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень.

5.8. До проекту рішення додаються: передбаченні текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік установяким необхідно надіслати прийняте рішення.

 

 

6. Проведення засідань виконавчого комітету

 

6.1. Проведення засідань виконавчого комітету ради здійснює сільський голова, а в разі його відсутності – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

6.2. Головуючий на засіданні виконавчого комітету ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача (доповідають особи, які внесли на розгляд засідання виконавчого комітету відповідні проекти рішень);

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

6.3. Засідання виконавчого комітету ради відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

6.5. У засіданні виконавчого комітету ради можуть брати участь керівники структурних підрозділів ради, установ, причетні до підготовки питань, що розглядаються.

6.6. Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету ради.

6.7. Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконавчий комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

6.8. Порядок обговорення питання складається з:

- доповіді (співдоповіді ), інформації;

- запитань і відповідей по них;

- обговорення;

- заключного слова доповідача і співдоповідача;

- редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

6.9. На засіданні виконавчого комітету ради час для доповіді визначається, як правило, в межах від 5 хвилин до 20 хвилин при розгляді основного питання порядку денного, для співдоповідей, виступів при обговоренні заключного слова – до 5 хвилин, для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин. Перерви оголошуються після двох годин роботи до 10 хвилин.

6.10. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради продовжити йому час для виступу.

6.11. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого комітету можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

6.12. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.

6.13. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

6.14. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

6.15. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

6.16. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

6.17. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

6.18. Засідання виконавчого комітету ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні не пізніше, як через 5 днів після засідання. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, підпис головуючого на засіданні.

6.19. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, одержання копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою згодою на ім’я сільського голови та з його дозволу(погодження).

 

7. Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 

7.1. Виконавчий комітет ради в межах своєї компетенції приймає акт нормативного характеру – рішення.

7.2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

7.3. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття, якщо виконавчим комітетом не встановлено іншого терміну введення в дію.

7.4. У разі незгоди cільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

7.5. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

7.6. З ініціативи виконавчих органів ради - виконавчий комітет ради має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відмінити раніше прийняті рішення.

7.7. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов`язкові для виконання всіма розташованими на території сільської ради підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

7.8. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується керуючим справами в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень та засвідчення витягів здійснює керуючий справами шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою

7.9. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

7.10. Рішення виконавчого комітету ради оприлюднюються на веб -сайті Немовицької сільської ради.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                         Микола КОЛЯДКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь